Ocena powdrożeniowa – zapowiedź spotkania – projekty EFS

W związku z zamknieciem programu nr TCS/57 3 7 /2014 zapraszamy na konferencję poświeconą diagnozie wydatkowania dotacji z Środkowoeuropejskiego Trustu Spójności
Porządek debata w czasie warsztatu przewiduje wymienione tu zespoły robocze:
  • Wskaźniki realizacji Regionalnych Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 - ocena makroekonomicznego wpływu 16 RPO na gospodarki regionalne przy użyciu modeli HERMIN
  • "Uwarunkowania absorpcji funduszy strukturalnych UE na poziomie powiatów. Analiza i rekomendacje
  • Ocena wsparcia projektów środkami LRPO w ramach Priorytetu II „Stymulowanie wzrostu inwestycji w przedsiębiorstwach i wzmocnienie potencjału innowacyjnego”: Działanie 2.1 „Mikroprzedsiębiorstwa” oraz Działanie 2.2 „Poprawa konkurencyjności małych i średni
  • Ocena razultatów działania 2.3 SPO WKP po 18 miesiącach (9 rund ewaluacji on-going)
  • Analiza stopnia wdrożenia priorytetów EFS na przykładzie kursu edukacyjnego Biznesowe Eventy Team Building
  • Ocena działań informacyjnych i promocyjnych dotyczących programu ZPORR w województwie śląskim w latach 2004 – 2006
  • Ocena skuteczności i efektywności instytucji uczestniczących we wdrażaniu komponentu regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym procesu komunikacji wewnętrznej
  • Analiza zdolności absorpcyjnych Województwa Świętokrzyskiego pod kątem identyfikacji barier występujących podczas wdrażania RPOWŚ na lata 2007-2013
  • Przewidywany wpływ projektów SPOT dotyczących rozwoju transportu intermodalnego na zwiększenie wielkości przewozów ładunków transportem intermodalnym
  • Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007-2013
  • Raport roczny z "Badania beneficjentów ostatecznych Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich 2004-2006" przedstawiający dane dotyczące osób pracujących, które ukończyły udział we wsparciu w okresie od kwietnia do grudnia 2006 roku
  • Analiza działań upowszechniających edukację przedszkolną, podejmowanych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w województwie podlaskim na lata 2007-2013
  • "Ocena korzyści uzyskiwanych przez Państwa UE-15 w wyniku realizacji polityki spójności w Polsce
    Grant będzie przeanalizowany pod kątem skutków wdrożenia w następujących uprawomocnionych dotacyjnie sektorach (systematyka wg PKD).:
  • Chów i hodowla drobiu
  • Produkcja wyrobów formowanych na zimno
  • Naprawa i konserwacja maszyn
  • Działalność agentów zajmujących się sprzedażą paliw, rud, metali i chemikaliów przemysłowych
  • Sprzedaż hurtowa pozostałych artykułów użytku domowego
  • Działalność maklerska związana z rynkiem papierów wartościowych i towarów giełdowych
  • Kierowanie w zakresie działalności związanej z ochroną zdrowia, edukacją, kulturą oraz pozostałymi usługami społecznymi, z wyłączeniem zabezpieczeń społecznych
  • Działalność wspomagająca edukację
    Dla priorytetu „Szkolenie bezrobotnych dyskusji zostaną poddane działania szkoleniowe na przykładzie dwóch powiatów: sępoleński oraz m. st. Warszawa
    Upoważnieni beneficjenci to: Zakłady Elektroniczne "ELWRO" S.A. ZWUT S.A. Warszawa (obecnie Telect S.A.), Iławskie Zakłady Drobiarskie EKODROB S.A., GZW Odbudowa i Tuning, Usługi Asenizacyjne i Kanalizacyjne HOZNER KRZYSZTOF, Lubelska Telewizja Kablowa Sp. z o.o. , "KOST-BET" Krzysztof Matyja Paweł Matyja Spółka jawna, Centrum Medyczne LUXMED Sp. z o.o., ELPIGAZ Sp. z o.o., Instytut Energii Atomowej POLATOM, Nasza Klasa , TABU Piotr Decyk, Zakłady Płytek Ceramicznych Przysucha , LONTEX Londzin Piotr, Zakład Produkcyjny Poly Małgorzata Dorosz, Janusz Krzesiński, Magdalena Krzesińska prowadzący działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą "KIMEX"
    Zainteresowanych prosimy o zgłoszenia e-mail.

    16.06.2015. 00:02